Training Centers

S.no

Center

Capacity

1

Dhaulana

200

2

Faridabad

75

3

Ramshapur

50

4

Gorakhpur

200

5

Kanhmou

50

6

Ranchi

80

7

Gopalpur

50

8

Dhukma

60

9

Chaibasa

25

10

Rairangpur

25

11

Chapaguri

50

Total

865